Factuur- en verkoopsvoorwaarden

Deze verkoops- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle uitgaven, bestellingen en plaatsingen die door Grinta! bvba, hierna telkens als ” de uitgever ” genoemd, worden uitgevoerd.

De door de klant gegeven opdracht tot plaatsing van een advertentie of inlassing in het magazine Grinta! of enige andere uitgave van de uitgever, hierna ook ” Grinta! ” of ” order ” genoemd, zijn onherroepelijk na ondertekening van de hiertoe bestemde bestelbon of het geven van een formele mondelinge opdracht. Tevens heeft de ondertekening van deze bestelbon of het geven van de opdracht tot gevolg dat de klant de verkoops- en betalingsvoorwaarden van de uitgever onvoorwaardelijk aanvaardt ( incl. 3 euro administratiekosten op elke factuur, btw incl. ), met uitsluiting van eventuele voorwaarden die door de klant zijn voorgelegd.

De uitgever verbindt er zich toe de bestelde advertenties of inlassingen zo getrouw mogelijk uit te voeren overeenkomstig de indicaties die door de klant zijn gegeven. Hij is evenwel niet verantwoordelijk voor kleine kleurverschillen, verschillen in drukintensiteit en andere dergelijke onvolkomenheden. Evenmin kan de uitgever aansprakelijk gesteld worden voor onvolkomenheden of onvolledigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten zijn aan de klant zelf. Voorafgaande feitelijkheden zullen door de klant nooit mogen worden aangegrepen om de facturen van de uitgever niet of slechts gedeeltelijk te vereffenen.

De uitgever bepaalt exclusief en autonoom – in functie van de zet- en druktijdschema’s – het tijdstip waarop de voor de voorbereiding van Grinta! of het order noodzakelijke documenten, teksten, logo’s en/of foto’s bij hem moeten zijn afgeleverd of overhandigd. De uitgever zal dit tijdstip aan de verzoekende partij op voorhand meedelen.

Drukproeven worden slechts voorgelegd op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zo ver hier alle hiervoor nodige documenten, teksten, logo’s en/of foto’s op het voor de opmaak vereiste tijdstip bij de uitgever zijn afgeleverd of overhandigd. De klant controleert de inhoud en/of opmaak van de hem voorgelegde drukproef. Eventuele fouten, correcties of opmerkingen dienen bij de uitgever te worden gemeld uiterlijk binnen de 3 uren na de kennisgeving, bij gebreke waarvan de drukproef geacht wordt door de klant te zijn goedgekeurd. Indien de aangewende druktechnieken het toelaten, is de uitgever gehouden om met de door de klant tijdig gemelde aan- of opmerkingen rekening te houden. Met bemerkingen die de uitgever na voornoemde termijn bereiken, dient geen rekening meer te worden gehouden. De uitgever is dus niet verplicht telkens na iedere geseinde bemerking van de klant opnieuw een verbeterde versie van de drukproef voor te leggen.

Ongeacht het voorgaande is alleen de klant verantwoordelijk voor de strekking en de inhoud van de geplaatste publiciteit en de opgegeven teksten. Foto’s of illustraties die door de klant afgeleverd als illustratie bij of in hun advertentie, worden, wat betreft de auteurs- en andere intellectuele rechten, afgedrukt onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. De klant alleen is verantwoordelijk voor de nodige toestemmingen en licenties met betrekking tot de personen en/of goederen die op de foto’s afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.

Afgesproken kortingen zijn slechts geldig voor zover aan de geheelheid van het bestelde order door de klant is voldaan. In tegenovergesteld geval behoudt de uitgever zich het recht om de normale bruto- tariefprijs te factureren en het eventuele verschil op te vragen met terugwerkende kracht.

De door de klant gevraagde of afgesproken verschijningsdata moeten tot het einde van het lopende order door de klant geëerbiedigd worden. Indien een inlassing of advertentie zoals gevraagd opnieuw moet verschijnen zonder dat hiervoor tijdig een nieuwe tekst, foto of document de uitgever bereikt, zal zonder tegenbericht de laatstverschenen inlassing of advertentie op het vastgestelde tijdstip als stilzwijgend afgesproken opnieuw ingelast worden.

Klachten over de conformiteit en de kwaliteit van de uitgevoerde advertenties worden slechts aanvaard zo deze schriftelijk worden gemeld aan de uitgever en dit uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na datum van verschijning.

Alle facturen van de uitgever zijn betaalbaar uiterlijk 14 dagen na uitgiftedatum van de factuur. De uitgever verzaakt niet aan dit recht wanneer een wissel wordt getrokken op de klant. Contante betaling zal nooit aanleiding geven tot enige ristorno ten bate van de klant tenzij voorafgaandelijk schriftelijk en in onderling akkoord afgesproken. De klant wordt vermoed haar facturen stilzwijgend voor akkoord te aanvaarden uiterlijk acht dagen na factuurdatum. Het feit dat de uitgever aan de klant afbetalingstermijnen heeft toegekend voor eerder vervallen facturen, ontzegt geenszins aan de uitgever het recht voorlopig de publicatie van andere bestelde advertenties van die klant op te schorten zolang die vervallen facturen, vermeerderd met de nalatigheidsintresten en schadebedragen, niet volledig zijn vereffend. Hiervoor zal de uitgever aan de klant geen schadevergoeding noch kortingen verschuldigd zijn.

Ingeval de klant nalaat de openstaande facturen op de vervaldagen te vereffenen, zal automatisch, zonder ingebrekestelling, aanmaning of dagvaarding, een conventionele rente op de openstaande bedragen verschuldigd zijn aan de van kracht zijnde referentievoet van de Europese Centrale Bank te vermeerderen met 10 procent per jaar en dit verschuldigd vanaf de dag volgend op de vervaldag van de factuur, waarbij iedere begonnen maand geldt als een volledige maand.

nsgelijks, en nadat door de leverancier een eerste betalingsherinnering werd verstuurd, zal het onbetaalde factuurbedrag bij wijze van schadevergoeding en ter compensatie van extralegale, administratieve e.a. kosten, door de wanbetaling door de klant veroorzaakt, verhoogd worden met 10 % of met een minimum van 50 euro. Onverminderd het recht van de leverancier andere kosten in te vorderen bij wijze van schadevergoeding en zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 en in de Europese richtlijn nr. 2000/35/EG waarbij deze minimaal op 250 euro worden geraamd.

In geval van geschillen en niet-betaling van de facturen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.